Nu groengevels niet meer weg te denken zijn in de ontwerpen voor nieuwe objecten is het belangrijk goed na te denken over het onderhoud ervan. Hoe krijgt u inzicht in het veilig aanleggen en onderhouden van groengevels? Eurosafe Solutions denkt graag mee in alle fases van de bouw. Van ontwerp tot oplevering. Waar veiligheid voorop staat.

Bij groengevels zijn de veelal gangbare middelen niet voldoende om de gevels te bereiken. Zowel voor het interieur als exterieur. Innovatieve en op-maat-gemaakte oplossingen, anders dan een hoogwerker of steiger, zijn benodigd. Maar wat is dan benodigd?

Eurosafe Solutions heeft als doel om de knelpunten voor veilig groengevelonderhoud inzichtelijk te maken voor onze opdrachtgevers. Wij hebben de kennis en kunde in huis om vervolgens onafhankelijk en oplossingsgericht, conform wetgeving, de knelpunten op te lossen of te beperken. Alles voor een veilige werkplek voor de eindgebruiker.

Quickscan middels de Safety Circle filosofie

Voor een volledig inzicht maken wij gebruik van onze Safety Circle® filosofie. De Safety Circle is een integrale veiligheidssystematiek, bestaande uit vijf onderdelen. Vijf onderdelen die nauw met elkaar samenhangen, zonder opeenvolgend te hoeven zijn. Stapsgewijs kijken wij naar de te nemen stappen om veiligheid en aansprakelijkheid volledig te borgen. Bij een, op de Safety Circle gebaseerde, ‘quickscan’ van uw project, hanteren wij drie bouwfases.

  1. Ontwerpfase
  2. Uitvoeringsfase
  3. Exploitatiefase

Hierbij volgen we de laatste normen en wetgeving, waaronder de Arbeidshygiënische strategie (AHS). Bij de AHS wordt er vanuit gegaan dat voor de veiligheid eerst naar de bronaanpak wordt gekeken en pas op het laatst naar het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen. In het laatste geval dient de gebruiker gecertificeerd te zijn om het onderhoud uit te mogen voeren, omdat de risico’s voor veilig werken hierbij het grootst zijn.

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase wordt het fundament gelegd voor een succesvolle uitvoerings- en exploitatiefase. Succes op het vlak van esthetische waarde, leefbaarheid, kosten, duurzaamheid én veiligheid. Ontwerpen in 3D BIM draagt een belangrijk steentje bij om inzicht te krijgen.

Door tijdens het ontwerpproces inzicht te krijgen in de knelpunten, worden de risico’s en gevaren met vroegtijdige aanpassingen weggenomen of beperkt. Kan het niet weggenomen of beperkt worden, dan bekijkt één van onze veiligheidsspecialisten naar een op maat gemaakt oplossing. Elk object is immers uniek.

Wat kunt u van ons verwachten tijdens de ontwerpfase?

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Met een 3D ontwerp maken wij middels een RI&E de risico’s inzichtelijk. De ernst en daarmee de aanvaardbaarheid van deze risico’s worden zo bepaald. Vervolgens definiëren wij de beheersmaatregelen.

Plan van Aanpak
De genoemde beheersmaatregelen in een RI&E worden in een plan van aanpak behandeld. Daarin is onderbouwd of de maatregelen tijdelijk, dan wel permanent ingevuld worden. Daarnaast wordt bekeken welke veiligheidsvoorzieningen en/of PBM worden toegepast. Er ontstaat een plan voor de gekozen oplossingen, de bijbehorende kosten en de duur van de installatie/montage.

Tijdens de ontwerpfase krijgt u al inzicht in de risico’s voor het onderhoud van groengevels en vormt zich een duidelijk plan om de maatregelen daarvoor te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar het onderhoud in de exploitatiefase, maar ook in het aanleggen van een groengevel in de uitvoeringsfase.

Uitvoeringsfase

Veilig werken op het Essent hoofdkantoor

Het correct aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen tijdens de uitvoeringsfase vereist technische kennis en ervaring. Eurosafe Solutions past enkel en alleen gecertificeerde oplossingen toe, vervaardigd uit duurzame materialen. Wij hechten veel waarde aan het gebruik van duurzame producten en zijn onafhankelijk van fabrikanten. Zo bieden wij steeds de beste oplossing voor onze opdrachtgever.

Wat kunt u van ons verwachten tijdens de uitvoeringsfase?

Installatie: De te nemen beheersmaatregelen, zoals omschreven in de RI&E en plan van aanpak, worden geïnstalleerd in de uitvoeringsfase. Voorzieningen aanbrengen tijdens de bouw bespaart kosten en de middelen worden esthetisch in het ontwerp geïntegreerd.

Exploitatiefase

In de exploitatiefase verschilt het per project wie verantwoordelijk is voor het gevelonderhoud. Via onze kennisbank krijgt u inzicht in de verschillende rollen die u kunt bekleden. En wat deze rollen inhouden als het gaat om veilig en gezond werken op hoogte, vindt u daar ook.

Wat kunt u van ons verwachten tijdens de exploitatiefase?

Training: Hoveniers worden getraind om veilig op hoogte hun werk te doen en gebruik te maken van de toegepaste oplossingen. Dit zijn trainingen toegespitst op rope access. Onze IRATA gecertificeerd trainers zijn bevoegd om deze specifieke trainingen te geven.

Service en onderhoud: Om voor de aangebrachte voorzieningen de veiligheid te blijven garanderen is een jaarlijkse service en onderhoud noodzakelijk. Hierin voorziet Eurosafe Solutions.

Rope Access specialisten met hoveniersvaardigheden

Het groen in groengevels dient zo’n twee tot vier keer per jaar onderhouden te worden. Ons team van rope access specialisten kan deze hovenierswerkzaamheden ook voor u uitvoeren. Door het inhuren van specialisten via Eurosafe Solutions bent u gegarandeerd van flexibiliteit en minimale overlast bij de werkzaamheden.

Vragen? Neem gerust contact op

Eurosafe Solutions ZW5332 crop

Jan Kwanten (Manager Sales)

Telefoon: +31 (0)6 105 170 99 E-mail: jkwanten@eurosafesolutions.com